Zarezerwuj online

hotel & restauracja

Regulamin hotelu

 1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu zwane dalej "pokojami" wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa kończy się i zaczyna o godzinie 12:00.
 3. Najemca pokoju zwany dalej "gościem hotelowym" może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 8:00 do 12:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.
 4. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego,co jednak nie wiąże hotelu.
 6. Hotel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 7. W pokoju dwuosobowym drugie miejsce może być wynajęte tylko i wyłącznie na życzenie gościa hotelowego zajmującego ten pokój.
 8. Hotel zobowiązany jest zapewnić:
  1. Warunki do pełnego wypoczynku gościa, a w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody gościa jakichkolwiek czynności w pokoju (np.sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).
  2. Wymianę bielizny pościelowej i wymianę ręczników co 3 dni lub na życzenie gościa.
 9. Hotel zobowiązany jest:
  1. Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
  2. Do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego następujących usług:
   1. depozytowych,
   2. budzenia o określonej godzinie,
   3. przyjmowania bagażu na przechowanie.
 10. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
 11. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 12. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 13. W hotelu należy zachować ciszę od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 15. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.
 16. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju.
 17. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.
BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes